Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O Volta: de la ratiune inspre emotii
O Volta: de la ratiune inspre emotii
O Volta: de la ratiune inspre emotii
Ebook205 pages4 hours

O Volta: de la ratiune inspre emotii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Raţiune sau emoţie? Asta ȋnseamnă: Logos sau Mithos? A trebui sau a vrea? Realitate sau vis? Ȋntrebarea este falsă! Nici cuvântul „sauˮ şi nici semnul de ȋntrebare au loc aici. Adevărul este: Raţiune şi emoţie! Logos şi Mithos! A trebui şi a vrea! Reralitate şi vis! Căci aceste două principii/sfere hotăresc toate gândurile, faptele şi părerile noastre. Ȋn mod ideal, ele se completează şi se susţin reciproc, ȋnsă uneori se ivesc ȋntre ele şi tensiuni de nerezolvat. Totuşi, aceste sfere sunt Una: Fiinţa Umană.
Dacă ȋnsă sfera raţiunii, adică cea a Logosului, cea a lui „a trebuiˮ şi a realităţii predomină ȋn mod exagerat, se ȋngustează drastic spaţiul de desfăşurare al emoţiei, al Mithosului, al lui „a vreaˮ şi cel al visului. Fiinţa este atunci frustrată, căci ȋngrădită ȋn pornirea ei legitimă către libertate şi individualitate. Ȋncet, ȋncet, ea se transformă ȋntr-un „automatˮ ascultător şi precis de ȋndeplinire a imperativelor Logosului, care vin mereu din afara ei. Ȋn asemenea situaţii omul riscă să se ȋntrbuinţeze ȋntreaga viaţă, asemenea unei „maşini socialeˮ, numai ȋntru producerea de succese şi onoruri calpe (cei ce suferă de sindromul burnout ştiu să povestească mult despre această situaţie).
Reconstituirea echilibrului dintre cele două sfere − azi mai necesară decât oricând! − este tema principală a acestei cărţi.
LanguageRomână
Release dateDec 7, 2016
ISBN9783743185500
O Volta: de la ratiune inspre emotii
Read preview
Author

Vladimir Brândus

Vernunft oder Emotion? Das heißt: Logos oder Mythos? Müssen oder wollen? Wirklichkeit oder Traum? Selbst die Fragestellung ist falsch. Die Wahrheit ist: Vernunft und Emotion. Logos und Mythos. Müssen und wollen. Wirklichkeit und Traum.

Read more from Vladimir Brândus

Related to O Volta

Related ebooks

Religion & Spirituality For You