Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Portrete vorbite si scrise
Portrete vorbite si scrise
Portrete vorbite si scrise
Ebook134 pages1 hour

Portrete vorbite si scrise

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Această carte de interviuri, pe care le-am realizat în timp, reprezintă, pentru mine, portrete scrise și vorbite ale unor scriitori de valoare cu care am avut șansa să mă întîlnesc. Dar ele nu au numai o valoare literară, ci și una afectivă.

LanguageRomână
Release dateAug 23, 2016
ISBN9786068628615
Portrete vorbite si scrise

Related to Portrete vorbite si scrise

Related ebooks

Literary Biographies For You

View More