Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Spirit, imagini și înțelesuri
Spirit, imagini și înțelesuri
Spirit, imagini și înțelesuri
Ebook238 pages3 hours

Spirit, imagini și înțelesuri

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Lucrarea adună eseuri filozofice și evocă figuri de marcă ale culturii române.

LanguageRomână
PublisherMica Valahie
Release dateAug 17, 2016
ISBN9786067380293
Spirit, imagini și înțelesuri

Related to Spirit, imagini și înțelesuri

Related ebooks

Philosophy For You