Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Faust. Der Tragödie zweiter Teil
Faust. Der Tragödie zweiter Teil
Faust. Der Tragödie zweiter Teil
Ebook439 pages3 hours

Faust. Der Tragödie zweiter Teil

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Johann Wolfgang von Goethe

Najwybitniejszy poeta niemiecki czasu „burzy i naporu". Dał kulturze europejskiej nowy typ romantycznego bohatera, ale nie uważał się za romantyka, pozostając wierny klasycyzmowi. Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej. Już w młodości czuł uwielbienie dla sztuki, miał też w tej dziedzinie gruntowne wykształcenie, dlatego porzucił adwokaturę dla poezji. Jego zainteresowania literackie (Homerem i Biblią jako zapisem „dzieciństwa ludzkości", Shakespearem, pieśniami ludowymi) ukierunkował J.G. Herder. W 1775 r. Goethe przeniósł się do Weimaru, gdzie założył szkołę dla młodych artystów. Przyjaźnił się z F. Schillerem. Żywił szczególną sympatię do Polaków, gościł u siebie m.in. A. Mickiewicza, którego kazał sportretować.

Ur. 28 sierpnia 1749 r. we Frankfurcie
Zm. 22 marca 1832 r. w Weimarze
Najważniejsze dzieła: Cierpienia młodego Wertera (1774); Goetz von Berlichingen (1773), Król olch (1782), Herman i Dorota (1798), Lis Przechera (1794), Lata nauki Wilhelma Meistra (1796), Faust (cz.I 1808, cz.II 1831), Powinowactwo z wyboru (1809), Lata wędrówki Wilhelma Meistra (1821); Z mojego życia. Zmyślenie i prawda (1811-1833)
LanguageDeutsch
PublisherBooklassic
Release dateAug 5, 2016
ISBN6610000010806
Author

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren und verstarb am 22. März 1832 in Weimar. Er war ein deutscher Dichter, Naturforscher und Staatsmann.

Related to Faust. Der Tragödie zweiter Teil

Related ebooks

Performing Arts For You