Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Der zerbrochne Krug
Der zerbrochne Krug
Der zerbrochne Krug
Ebook209 pages1 hour

Der zerbrochne Krug

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Heinrich von Kleist

Niemiecki pisarz epoki romantyzmu.
Pochodził ze szlacheckiej rodziny.
W 1792 r. wstąpił do armii pruskiej i jako oficer brał udział w walkach z Francuzami. Doszedł do stopnia podporucznika, a w 1799 r. zrezygnował z kariery wojskowej i rozpoczął studia we Frankfurcie nad Odrą. Wkrótce zaręczył się z córką generała i porzucił studia, by zostać urzędnikiem. Po dwóch latach narzeczeństwo zostało jednak zerwane. Miało to związek z tym, że Kleist postanowił poświęcić się literaturze, przeprowadził się do Szwajcarii i zaczął pisać, głównieutwory dramatyczne i nowele. Zachorował na "melancholię", więc siostra zabrała go do Niemiec.
Rozbity dzban został wystawiony po raz pierwszy w Weimarze, w teatrze prowadzonym przez J.W. Goethego, i nie został dobrze przyjęty przez krytykę ani przez publiczność. Autor dokonał więc znacznych skrótów w ostatnich scenach sztuki, ale w druku zamieścił obie wersje. Kleist był też redaktorem pisma literackiego w Dreźnie, a następnie dziennika w Berlinie.
Od 1801 r. zgłębiał filozofię Kanta, a wnioski o niemożności poznania prawdy wstrząsnęły nim do tego stopnia, że zdecydował się popełnić samobójstwo. Zamiar swój wykonał wspólnie ze swoją śmiertelnie chorą znajomą.

Ur. 18 (lub 10) października 1777 we Frankfurcie nad Odrą
Zm. 21 listopada 1811 w Wannsee pod Berlinem
Najważniejsze dzieła: Książę Homburg, Penthesilea, Rozbity dzban, Michał Kohlhaas, O teatrze marionetek
LanguageDeutsch
PublisherBooklassic
Release dateAug 5, 2016
ISBN6610000015283
Read preview
Author

Heinrich von Kleist

German writer, 1777-1811

Read more from Heinrich Von Kleist

Related to Der zerbrochne Krug

Related ebooks

Performing Arts For You