Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Crearea statului italian în viziunea lui Antonio Gramsci
Crearea statului italian în viziunea lui Antonio Gramsci
Crearea statului italian în viziunea lui Antonio Gramsci
Ebook434 pages8 hours

Crearea statului italian în viziunea lui Antonio Gramsci

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumul abordează teoretic și istoriografic cele mai importante categorii ale gânditorului politic Antonio Gramsci. Analiza Ioanei Cristea Drăgulin permite restituirea unității și continuității pe care tinde să le ascundă natura fragmentară a unei mari părți din opera gramsciană, reconectând într‑un cadru unitar apa­ratul conceptual complex pe care autorul îl diseminează pe parcursul Caietelor sale, într-un context cultural atât de îndepărtat de cel originar, când au fost scrise.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJul 25, 2016
ISBN9786067422009
Crearea statului italian în viziunea lui Antonio Gramsci
Read preview

Related to Crearea statului italian în viziunea lui Antonio Gramsci

Related ebooks

Political Ideologies For You

View More