Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

El Cabanyal: Per exemple (1998-2013)
El Cabanyal: Per exemple (1998-2013)
El Cabanyal: Per exemple (1998-2013)
Ebook679 pages9 hours

El Cabanyal: Per exemple (1998-2013)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

El Cabanyal, per exemple descriu amb minuciositat els esdeveniments ocorreguts a València arran del projecte municipal de prolongació de l'avinguda de Blasco Ibáñez fins a la mar. Basant-se fonamentalment en les notícies aparegudes en la premsa escrita —valenciana, espanyola i, de vegades, internacional—, l'autor recorre els quinze anys passats entre el 1998, en què l'Ajuntament de València decideix d'executar el projecte, i el 2013, en què, amb la retirada per part del govern del Partit Popular d'un recurs d'inconstitucionalitat, es tanquen pràcticament totes les vies judicials. Malgrat la militància de l'autor contra el projecte municipal, l'exhaustivitat en l'arreplegada i selecció de les dades, el rigor de les descripcions i l'acurada ordenació del llibre el converteixen en un referent per a tothom qui vulga aproximar-se al coneixement del conflicte que, des de fa tants anys, enfronta una bona part del veïns del Cabanyal amb el seu ajuntament.
LanguageCatalà
Publisher3i4 edicions
Release dateJul 30, 2016
ISBN9788416789061
El Cabanyal: Per exemple (1998-2013)

Related to El Cabanyal

Titles in the series (6)

View More

Related ebooks