Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Джон Ячменное Зерно. Рассказы разных лет (Dzhon Jachmennoe Zerno. Rasskazy raznyh let)
Джон Ячменное Зерно. Рассказы разных лет (Dzhon Jachmennoe Zerno. Rasskazy raznyh let)
Джон Ячменное Зерно. Рассказы разных лет (Dzhon Jachmennoe Zerno. Rasskazy raznyh let)
Ebook559 pages6 hours

Джон Ячменное Зерно. Рассказы разных лет (Dzhon Jachmennoe Zerno. Rasskazy raznyh let)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

И повесть, и рассказы, вошедшие в этот том, в основном автобиографичны. «Джон Ячменное Зерно» — пронзительная исповедь человека, для которого алкоголизм стал образом жизни, но который уверен, что подобное формирование его личности не является закономерностью. По ту сторону закона оказываются герои рассказов — люди, которые в поисках приключений попадают в мир авантюристов и попрошаек, игроков и воришек.

(I povest', i rasskazy, voshedshie v jetot tom, v osnovnom avtobiografichny. «Dzhon Jachmennoe Zerno» — pronzitel'naja ispoved' cheloveka, dlja kotorogo alkogolizm stal obrazom zhizni, no kotoryj uveren, chto podobnoe formirovanie ego lichnosti ne javljaetsja zakonomernost'ju. Po tu storonu zakona okazyvajutsja geroi rasskazov — ljudi, kotorye v poiskah prikljuchenij popadajut v mir avantjuristov i poproshaek, igrokov i vorishek.)

LanguageРусский
Release dateJan 1, 2011
ISBN9789661425698
Джон Ячменное Зерно. Рассказы разных лет (Dzhon Jachmennoe Zerno. Rasskazy raznyh let)
Author

Джек (Dzhek) Лондон (London )

Джек Лондон — американский писатель, общественный деятель, наиболее известен как автор приключенческих рассказов и романов. (Dzhek London — amerikanskij pisatel', obshhestvennyj dejatel', naibolee izvesten kak avtor prikljuchencheskih rasskazov i romanov.)

Read more from джек (Dzhek) лондон (London )

Related to Джон Ячменное Зерно. Рассказы разных лет (Dzhon Jachmennoe Zerno. Rasskazy raznyh let)

Related ebooks