Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Metafizica bicicliștilor
Unavailable
Metafizica bicicliștilor
Unavailable
Metafizica bicicliștilor
Ebook185 pages2 hours

Metafizica bicicliștilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Urmând același tipar de până acum (Logica elefanților, Editura All, 2012), Ciprian Vălcan și Dana Percec au selectat câte douăzeci de eseuri care formulează, într-o manieră doar aparent lejeră, un răspuns la tot atâtea pretexte, culese cu ochiul colecționarului de caricaturi din presa românească și internațională sau din tomuri mai mult sau mai puțin colbuite. Autorii inspectează cu lupa și curiozitatea entomologului numeroase întâmplări, mesaje și personaje contemporane, îndemnându-i pe cititori, prin stilul degajat și tonul convivial, să se amuze pe seama absurdului din viața de zi cu zi. Fie că este vorba de politică, sport, modă, mass-media sau tribunale, de gastronomie sau vrăjitorie, eseurile demontează adevăruri mici, truisme, precum și plăsmuiri de tot felul. Fiecărei pățanii evocate în pretext – unele ilare, cu miros de bâlci, altele aproape detestabile – autorii Metafizicii bicicliștilor îi răspund în manieră diferită, dar convergentă, conturând o nevoie de a răscoli excesele lumii pentru a o îndemna să se reașeze.

LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065872790
Unavailable
Metafizica bicicliștilor

Related to Metafizica bicicliștilor

Related ebooks

Philosophy For You