Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Poeme
Poeme
Poeme
Ebook123 pages46 minutes

Poeme

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Primul Premiu Nobel pentru literatură din istorie – anul 1901. Sully Prudhomme este unul dintre poeții majori ai timpului nostru, iar unele dintre poemele sale sunt adevărate perle de o valoare nepieritoare (...). Lucrările sale dezvăluie o minte întrebătoare și observatoare ce nu-și găsește liniștea și care, atunci când i se pare că nu poate ști mai mult, găsește dovezi ale destinului supranatural al omului pe tărâmul moralei, în vocea conștiinței și în rețeta sublimă a datoriei.

LanguageRomână
PublisherDexon Office
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737013293
Poeme
Read preview

Related to Poeme

Related ebooks

Poetry For You