Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Labirintul lumii și raiul inimii
Labirintul lumii și raiul inimii
Labirintul lumii și raiul inimii
Ebook317 pages4 hours

Labirintul lumii și raiul inimii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Numele lui Comenius s-a înscris în istoria literaturii cehe și universale prin cea mai importantă lucrare a sa de beletristică, romanul alegoric Labirintul lumii și raiul inimii. Cartea cuprinde două părți. în prima, Labirintul lumii, este înfățișată alegoric lumea sub forma unui oraș medieval, amintind de un labirint pe care îl parcurge călătorul-povestitor. în cea de-a doua parte, Raiul inimii, călătorul se retrage dezamăgit în lăcașul inimii sale, unde îl întâlnește pe Dumnezeu, iar credința îi aduce pacea și alinarea. Călătorul este de fapt reprezentarea alegorică a curiozității omenești; el străbate orașul-lume căutându-și o îndeletnicire plăcută sufletului și trupului.Labirintul lumii și raiul inimii face parte din așa-numita serie de scrieri de consolare, prin care Comenius încerca să arate că destinul oamenilor este condus prin dreapta decizie a lui Dumnezeu. Romanul este considerat de critica literară cehă ca fiind cea mai reușită lucrare a literaturii vechi, cel mai frecvent tipărită până în zilele noastre.

LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065871939
Labirintul lumii și raiul inimii
Read preview

Related to Labirintul lumii și raiul inimii

Related ebooks

Philosophy For You