Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Geniul economic. Extraordinara poveste a geniilor care au fondat economia modernă
Geniul economic. Extraordinara poveste a geniilor care au fondat economia modernă
Geniul economic. Extraordinara poveste a geniilor care au fondat economia modernă
Ebook853 pages17 hours

Geniul economic. Extraordinara poveste a geniilor care au fondat economia modernă

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

O istorie a gândirii economice moderne și o colecție de biografii atent reconstituite ale celor mai de seamă teoreticieni ai acestui domeniu: Marx și Schumpeter, Keynes și Hayek, Irving Fisher și Milton Friedman, Paul Samuelson și Amartya Sen etc. Printre problemele abordate se află și următoarele: Este oare sărăcia o calamitate inevitabilă pentru majoritatea oamenilor? Este preferabilă planificarea economiei sau eliberarea acesteia de orice restricții, cu riscul generării nedreptății? Cum pot fi evitate crizele economice, foametea, războaiele? Cine ar trebui să decidă sensul activității economice? Care este cea mai potrivită soluție pentru bunăstarea tuturor națiunilor?

Cartea analizează în detaliu contextul social, politic și economic în care au trăit gânditorii amintiți, conturând o perspectivă mai largă pentru discutarea teoriilor economice ale acestora. De pildă, sunt tratate pe larg situația socio-economică a Angliei industriale și a Austriei din vremea celui de-al Doilea Război Mondial, precum și consecințele celor două războaie mondiale asupra țărilor implicate în aceste conflicte. Sunt analizate cauzele economice ale foametei, sărăciei și conflictelor armate, valențele planificării economice, ale redistribuirii, dar și ale liberalizării pieței, precum și punctele tari și cele slabe ale principalelor teorii economice formulate începând cu secolul al XIX-lea: socialismul/comunismul și liberalismul.

De asemenea, autoarea acestei istorii a economiei descrie pe larg și apariția primelor think-tank-uri și a principalelor instituții economice moderne (cum ar fi Rezerva Federală în SUA), pledând în general pentru importanța adoptării deciziilor economice pe baze raționale, prin teoretizări și experimente, prin analizarea crizelor și a fenomenelor extreme (inflație, deflație, sărăcie, foamete, faliment) și prin consultarea unui grup cât mai mare de experți în diferite domenii (sociologie, economie, politică, educație, cultură, servicii medicale etc.)

Lucrarea conține și 35 de fotografii, conținând în special portretele gânditorilor analizați: Jane Austen, Charles Dickens, Henry Mayhew, Friedrich Engels, Karl Marx, Alfred Marshall, Mary Paley, Beatrice Potter/Webb, Joseph Chamberlain, Sydney Webb, Winston Churchill, Irving Fischer, Joseph Schumpeter, Friedrich von Hayek, John Maynard Keynes, Joan Robinson, Richard Kahn, Milton Friedman, Paul Anthony Samuleson, Amartya Sen.

LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065872998
Geniul economic. Extraordinara poveste a geniilor care au fondat economia modernă
Read preview

Related to Geniul economic. Extraordinara poveste a geniilor care au fondat economia modernă

Related ebooks

Philosophy For You