Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Cristofor Columb
Unavailable
Cristofor Columb
Unavailable
Cristofor Columb
Ebook109 pages2 hours

Cristofor Columb

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

În această carte, poziția de onoare, o ocupă Columb  Amiralul, pentru că dacă nu ar fi fost el cu credința, curajul și perseverența sa, n-ar mai fi existat națiunea americană, așa cum o știm noi astazi, cu valorile despre libertate și democratie. Columb a fost cel ce a descoperit Lumea Noua, care a deschis Americii porțile spre progres, a fost un adevarat erou al perseverenței și al triumfului asupra tuturor obstacolelor, în ciuda piedicilor. A fost o adevarată inspirație și un îndrumtor pentru poporul american, încă din timpul vieții sale.

LanguageRomână
PublisherDexon Office
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789737014085
Unavailable
Cristofor Columb

Related to Cristofor Columb

Related ebooks

Reviews for Cristofor Columb

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words