Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Exilul
Exilul
Exilul
Ebook100 pages31 minutes

Exilul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Elanul justițiar, susținut de un acut simț al realității și de ofertele cu valențe protestatare ale propriei experiențe de viață, se împletește cu aspectele ce beneficiază de grația imaginației și a unei sensibilități care-i permite să ridice realitatea obiectivă la rangul de suprarealitate lirică.

Tematica textelor lui Nicolae Sirius din prezenta antologie implică propulsarea biograficului pe orbita poeziei vizionare, pe portativul unei abile și cuceritoare glisări a mesajului de la particular la general. De la concret la abstract.

Simplitatea limbajului, acuratețea scriiturii, originalitatea problematicii, a scenariilor lirice și a imaginarului înalță poezia «absentului» Nicolae Sirius în prim-planul fenomenului liric al nostru de azi.“ – Mircea Bârsilă

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789738097803
Exilul
Read preview

Related to Exilul

Related ebooks

Poetry For You