Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Strigoi fără țară
Strigoi fără țară
Strigoi fără țară
Ebook400 pages15 hours

Strigoi fără țară

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Pe drumurile foarte lungi ale acestui pustiu asurzitor ai să vezi, daca ești norocos, întrupări sfinte precum și ademenitoare căderi în păcat.

Unde-i cel mai împovărător dintre ele, ca să-l poți recunoaște? Cel făcut în nemernicie cu trupul sau însăși trădarea? Poate fi Iuda iertat, dacă toate prin căință se iartă. Îmi spui că speranța-i lăsată chiar pentru toți?

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786068622538
Strigoi fără țară

Read more from Daneliuc Mircea

Related to Strigoi fără țară

Related ebooks

General Fiction For You