Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Amintirile unui însingurat
Amintirile unui însingurat
Amintirile unui însingurat
Ebook325 pages6 hours

Amintirile unui însingurat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

S-au reîntâlnit întâmplător după douăzeci de ani și, depănând amintiri țesute pe canavaua singurătății, laitmotivul existenței fiecăruia dintre ei, un secret păstrat de ea cu sfințenie în toată această perioadă va ieși la lumină, pe cât de dramatic, pe atât de real.

Povești multicolore de iubire, evocate cu nostalgie de oameni care i-au cunoscut toate fațetele, când roz, când incolore...

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789738097261
Amintirile unui însingurat

Related to Amintirile unui însingurat

Related ebooks

General Fiction For You