Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Despre idei
Despre idei
Despre idei
Ebook112 pages2 hours

Despre idei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Modul revoluționar în care David Hume (1711-1776) a abordat marile teme ale filosofiei a determinat traseul intelectual al multor gânditori ulteriori (empiriștii, Kant, Einstein). Despre idei conține primele două părți din Tratat asupra naturii umane (1739), adică piatra de hotar a empirismului humean: cele mai importante pagini dedicate originii ideilor și legăturii acestora cu experiența, cu simțurile și cu imaginația, redefinind raportul dintre ideal și real.
LanguageRomână
PublisherALL
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786065871625
Despre idei
Read preview

Related to Despre idei

Related ebooks

Books Recommended For You