Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tabloul unui destin. Ștefan Aug. Doinaș. O monografie
Tabloul unui destin. Ștefan Aug. Doinaș. O monografie
Tabloul unui destin. Ștefan Aug. Doinaș. O monografie
Ebook815 pages10 hours

Tabloul unui destin. Ștefan Aug. Doinaș. O monografie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumul sintetizează viața și opera marelui poet, dramaturg, traducător și eseist român Ștefan Aug. Doinaș, precum și implicațiile pe care opera sa le-a avut în cultura română. Autoarea abordează principalele segmente ale creației doinașiene, alocând un spațiu consistent unor aspecte mai puțin cunoscute ale biografiei unuia dintre membrii marcanți ai Cercului Literar de la Sibiu.
LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789738097629
Tabloul unui destin. Ștefan Aug. Doinaș. O monografie

Related to Tabloul unui destin. Ștefan Aug. Doinaș. O monografie

Related ebooks

Biography & Memoir For You