Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cuore
Cuore
Cuore
Ebook386 pages4 hours

Cuore

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cuore un băiețel dintr-o școală elementară din Italia consemnează într-un caiet încetul cu încetul așa cum se pricepe ceea ce vede aude și gândește el la școală și în afara ei. Tatăl său la sfârșitul anului rescrie aceste pagini pornind de la aceste însemnări străduindu-se să nu denatureze gândirea și să păstreze pe cât este posibil cuvintele fiului.

LanguageRomână
PublisherCorint Junior
Release dateJun 14, 2016
ISBN9789731284002
Cuore

Related to Cuore

Related ebooks

Children's For You