Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ideologii politice. O scurtă incursiune în gândirea politică și contemporană
Ideologii politice. O scurtă incursiune în gândirea politică și contemporană
Ideologii politice. O scurtă incursiune în gândirea politică și contemporană
Ebook252 pages3 hours

Ideologii politice. O scurtă incursiune în gândirea politică și contemporană

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Volumul este o lucrare aprofundată despre istoria ideilor, oferind o analiză pertinentă a celor mai importante ideologii ale secolului XX (comunismul, nazismul, fascismul și socialismul), a ideologiilor clasice (liberalismul și conservatorismul), precum și a unor curente de gândire care au generat acțiuni de masă, cum ar fi ecologismul și populismul.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067420180
Ideologii politice. O scurtă incursiune în gândirea politică și contemporană
Read preview

Related to Ideologii politice. O scurtă incursiune în gândirea politică și contemporană

Related ebooks

Political Ideologies For You

View More