Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Морской волк. Бог его отцов (Morskoj volk. Bog ego otcov)
Морской волк. Бог его отцов (Morskoj volk. Bog ego otcov)
Морской волк. Бог его отцов (Morskoj volk. Bog ego otcov)
Ebook616 pages7 hours

Морской волк. Бог его отцов (Morskoj volk. Bog ego otcov)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

«Морской волк» — одно из наиболее резонансных творений писателя. Вольф Ларсен — человек, выживший и преуспевший в жестоком и беспощадном мире морских охотников, где нет места любви. Поэтому самым пикантным и интригующим моментом романа становится появление в грубом мужском обществе обаятельной женщины.

Также в книге вы найдете лучшие рассказы из сборника «Бог его отцов».

(«Morskoj volk» — odno iz naibolee rezonansnyh tvorenij pisatelja. Vol'f Larsen — chelovek, vyzhivshij i preuspevshij v zhestokom i besposhhadnom mire morskih ohotnikov, gde net mesta ljubvi. Pojetomu samym pikantnym i intrigujushhim momentom romana stanovitsja pojavlenie v grubom muzhskom obshhestve obajatel'noj zhenshhiny.

Takzhe v knige vy najdete luchshie rasskazy iz sbornika «Bog ego otcov».)

LanguageРусский
Release dateJan 1, 2011
ISBN9789661425247
Морской волк. Бог его отцов (Morskoj volk. Bog ego otcov)
Read preview
Author

Джек (Dzhek) Лондон (London )

Джек Лондон — американский писатель, общественный деятель, наиболее известен как автор приключенческих рассказов и романов. (Dzhek London — amerikanskij pisatel', obshhestvennyj dejatel', naibolee izvesten kak avtor prikljuchencheskih rasskazov i romanov.)

Read more from джек (Dzhek) лондон (London )

Related to Морской волк. Бог его отцов (Morskoj volk. Bog ego otcov)

Related ebooks