Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Floarea albă de cactus: Aforisme şi anedocte
Floarea albă de cactus: Aforisme şi anedocte
Floarea albă de cactus: Aforisme şi anedocte
Ebook47 pages24 minutes

Floarea albă de cactus: Aforisme şi anedocte

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

”N-am dorit să semăn hectare întregi de cuvinte, m-am concentrat într-un dinte, cititorul să mă țină minte. Dragii mei, sunt o floare albă de cactus, căzută din paginile cărții de anatomie, în buzunare cu o mie, tablete nutritive pentru spirit. 'Călătorule, poți să iei fără sfială, că n-ai să dai la nimeni socoteală...'” (Autoarea)

"Aforismele Annei Zoltán, cu titlu metaforic Floarea albă de cactus, cuprind o tematică bogată despre adevăr, destin, gând, iubire, suflet, geniu, medicină, timp, valoare etc. Unele sunt preocupări fireşti de surprindere şi definire a însuşirilor umane, altele general valabile, majoritatea sunt aduse în actualitate. Citindu-le, avem în faţa ochilor tabloul problemelor asupra cărora autoarea a zăbovit, preocupări vechi sau noi, ele oglindesc omul, luminându-l din toate unghiurile, dezvăluindu-i faţa invizibilă. Autoarea îmbină cugetările cu conţinut psihologic sau educativ, cu o serie de definiţii şi idei colectate din psihologia teoretică. Cititorul poate extrage multe adevăruri utile în viaţă, filtrate printr-o mai adâncă cunoaştere a propriei persoane şi a semenilor săi.
Aforismele Annei Zoltán îndeamnă la meditaţie şi efort de perfecţionare umană, fiind o lectură agreabilă. Unele sunt scrise sub forma definiţiilor: „Medicina: O ramură verde pe capul unui crocodil alb, din gâtlejul căruia Hipocrate îi pescuieşte pe cei salvaţi...”, sau a unei scurte poveşti cu tâlc a cărei concluzie este o maximă, o cugetare: „M-am pensionat, dar în medicină nu depui armele până nu închizi ochii. M-am mutat pe ogorul spiritului... Ce ziceţi, în sectorul acesta se găseşte de lucru?”, ori altele prin asociere de termeni contradictorii: „Adevăru-i un boboc de floare pe care timpul îl deschide... Surori siameze: prostia şi bârfa...”. Pline de vervă, de ironie, de sarcasm chiar, sunt expresia unei gândiri profunde, sănătoase, a unui fin psiholog, fin analist, penetrant al fenomenului studiat, a unei bogate experienţe de viaţă." (Rodica Opreanu)

LanguageRomână
PublisherAnna Zoltan
Release dateMay 25, 2016
ISBN9781310035241
Floarea albă de cactus: Aforisme şi anedocte
Read preview

Related to Floarea albă de cactus

Related ebooks

Reviews for Floarea albă de cactus

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Floarea albă de cactus - Anna Zoltan

  FLOAREA ALBĂ DE CACTUS

  Aforisme şi anedocte

  Anna Zoltán

  Publicat de Anna Zoltán

  Copyright 2016 Anna Zoltán

  Ediţia Smashwords

  Sunt o floare albă de cactus căzută din paginile cărţii de anatomie, în buzunare cu o mie tablete nutritive pentru spirit.

  A. Z.

  Cuvânt înainte

  Anna Zoltán, omul în halat alb, îşi pune şi în poezie, şi în viaţă, costumul sensibilităţii, al profunzimii, al adevărului. Având o profesie atât de umană iubeşte oamenii, se apropie de suferinţele lor, dar iubeşte şi literatura. Poetă şi prozatoare încearcă aproape toate genurile literare; scrie proză, anecdote, proză ştiinţifico-fantastică., piese de teatru. Chiar şi un roman poliţist. Dar ceea ce o reprezintă cu adevărat sunt poezia şi panseurile, cele din urmă ca o chintesenţă a înţelepciunii şi maturităţii sale poetice.

  Pe scriitorii contemporani, într-o epocă dominată de sentimentul absurdităţii vieţii şi al neliniştii existenţiale îi preocupă mai puţin „beteşugurile" fiinţei umane. Alţii caută rădăcina răului în condiţiile sociale. Aforismele, cugetări, sau maxime, sunt produsul gândirii libere, uneori revoluţionare, în luptă cu prejudecata îndărătnică şi reacţionară. Sunt reflecţii grele de conţinut, în care se precizează o poziţie filozofică sau o atitudine de viaţă, în formele artistice ale coinciziunii sau ale exprimării figurate şi sugestive.

  Culegeri de maxime au apărut, numeroase, în diferite momente ale istoriei literare. Ironice sau amare, exprimate simplu sau alambicat, după cum o cerea prudenţa faţă de cenzura bisericii sau regimurile ţărilor respective.

  Aforismele Annei Zoltán, cu titlu metaforic Floarea albă de cactus, cuprind o tematică bogată despre adevăr, destin, gând, iubire, suflet, geniu, medicină, timp, valoare etc. Unele sunt preocupări fireşti de surprindere şi definire a însuşirilor umane, altele general valabile, majoritatea sunt aduse în actualitate. Citindu-le, avem în faţa ochilor tabloul problemelor asupra cărora autoarea a zăbovit, preocupări vechi sau noi, ele oglindesc omul, luminându-l din toate unghiurile, dezvăluindu-i faţa invizibilă. Autoarea îmbină cugetările cu conţinut psihologic sau educativ, cu o serie de definiţii şi idei colectate din psihologia teoretică. Cititorul poate extrage multe adevăruri utile

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1