Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Victor Martin - Mașina viitorului (Povestiri science fiction)
Victor Martin - Mașina viitorului (Povestiri science fiction)
Victor Martin - Mașina viitorului (Povestiri science fiction)
Ebook292 pages5 hours

Victor Martin - Mașina viitorului (Povestiri science fiction)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Criticul clujean SF MIRCEA OPRIȚĂ: „VICTOR MARTIN contează pe inteligență și pe spiritul speculativ mai mult decât pe forța epică a talentului său. Într-o ficțiune polimorfă, el descrie lucid și ironic o suprarealitate, având totuși punctul de plecare în universul socio-politic al contemporaneității noastre criticabile și menținând permanent punțile netăiate spre țintele aluziilor sale. Unui scenariu ferm, surprins în desfășurarea sa coerentă, i se preferă jocurile de scenarii, secvențele putând astfel să treacă subit și, bineînțeles, fără cuvenita pregătire de la una la alta. În fiecare dintre ele există premisa ca totul să poată fi luat serios, câtă vreme nu apare perspectiva comico-ironică prin care totul să fie dat peste cap și reluat într-o altă desfășurare. „Realitățile” sugerate sunt profund marcate de virtualitate, însă nu de una impusă de însăși materia sa internă, ci de o virtualitate atent construită și regizată de undeva de deasupra, unde simți mereu ochiul treaz și dispoziția ludică a autorului.”

LanguageRomână
PublisherVictor Martin
Release dateMay 6, 2016
ISBN9781311112439
Victor Martin - Mașina viitorului (Povestiri science fiction)

Related to Victor Martin - Mașina viitorului (Povestiri science fiction)

Related ebooks

Science Fiction For You