Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Джек Лондон. Собрание сочинений в одной книге (Dzhek London. Sobranie sochinenij v odnoj knige)
Джек Лондон. Собрание сочинений в одной книге (Dzhek London. Sobranie sochinenij v odnoj knige)
Джек Лондон. Собрание сочинений в одной книге (Dzhek London. Sobranie sochinenij v odnoj knige)
Ebook1,885 pages27 hours

Джек Лондон. Собрание сочинений в одной книге (Dzhek London. Sobranie sochinenij v odnoj knige)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

19 произведений в одной книге! Имя Джека Лондона на обложке книги обещает захватывающие истории, полные опасностей и приключений.

В этом издании собраны самые популярные произведения, многие из которых были неоднократно экранизированы: «Морской Волк», «Сердца трех», «Белый Клык», «Зов предков», а также сборники «Рассказы Южных морей» и «Клондайкские рассказы».

(19 proizvedenij v odnoj knige! Imja Dzheka Londona na oblozhke knigi obeshhaet zahvatyvajushhie istorii, polnye opasnostej i prikljuchenij.

V jetom izdanii sobrany samye populjarnye proizvedenija, mnogie iz kotoryh byli neodnokratno jekranizirovany: «Morskoj Volk», «Serdca treh», «Belyj Klyk», «Zov predkov», a takzhe sborniki «Rasskazy Juzhnyh morej» i «Klondajkskie rasskazy».)

LanguageРусский
Release dateDec 1, 2012
ISBN9789661450157
Джек Лондон. Собрание сочинений в одной книге (Dzhek London. Sobranie sochinenij v odnoj knige)
Author

Джек (Dzhek) Лондон (London )

Джек Лондон — американский писатель, общественный деятель, наиболее известен как автор приключенческих рассказов и романов. (Dzhek London — amerikanskij pisatel', obshhestvennyj dejatel', naibolee izvesten kak avtor prikljuchencheskih rasskazov i romanov.)

Read more from джек (Dzhek) лондон (London )

Related to Джек Лондон. Собрание сочинений в одной книге (Dzhek London. Sobranie sochinenij v odnoj knige)

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You