Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Complexitatea Universului și limitele cunoașterii (Eseu de cosmologie ficțională)
Complexitatea Universului și limitele cunoașterii (Eseu de cosmologie ficțională)
Complexitatea Universului și limitele cunoașterii (Eseu de cosmologie ficțională)
Ebook270 pages4 hours

Complexitatea Universului și limitele cunoașterii (Eseu de cosmologie ficțională)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Lucrarea are un caracter ştiinţifico-fantastic şi filozofic, reunind mai multe consideraţii şi ipoteze privind aspecte fundamentale ale existenţei, ale cunoaşterii şi ale conştiinţei. Este o încercare de prezentare a cosmologiei ficţionale... Printre problematicile abordate în lucrare se pot consemna următoarele:
- Cunoaştere şi ipoteză - sunt prezentate câteva consideraţii şi idei generale referitoare la cunoaştere şi la influenţa tehnologiei asupra demonstrării sau invalidării ipotezelor sau teoriilor ştiinţifice.
- Conservarea generalizată şi echivalenţa generalizată - prezintă unele consideraţii teoretice, conform cu ideea că în orice proces cantităţile de substanţă (masă), energie şi informaţie sunt constante (se conservă). Conservarea generalizată implică echivalenţa generalizată: cantităţile de substanţă, de energie şi de informaţie sunt echivalente. Un caz particular de echivalenţă, spre exemplu, a fost evidenţiat de către Albert Einstein, prin celebra formulă E = m x c2, prin care se arată echivalenţa dintre energie şi masă (substanţă). Relaţiile de echivalenţă dintre masă şi informaţie, energie şi informaţie sunt, se pare, mult mai complicate. Noţiunile de substanţă, energie, informaţie sunt definite în lucrare şi sunt înţelese într-un cadru mai general decât în mod obişnuit.
- Consideraţii filozofice despre spaţiu şi timp – se prezintă, spre exemplu ideea de spaţiu cu dimensiune fracţionară şi complexă (ideea de transdimensiune).
- Ipoteză despre MARELE UNIVERS - ceea ce cunoaştem despre Univers, este numai un fragment, de fapt Universul este o componentă dintr-un ansamblu extrem de complex, respectiv este integrat într-o structură mult mai complexă decât ne putem imagina (numită hiperstructură), spaţiul, timpul, câmpurile fizice, etc., nu sunt singurele atribute sau forme de existenţă ale Universului înglobat în acest ansamblu foarte complex (numit şi HIPERUNIVERS sau MARELE UNIVERS), ceea ce pare să rezulte din conservarea generalizată şi din echivalenţa generalizată.

LanguageRomână
Release dateApr 18, 2016
ISBN9781310954306
Complexitatea Universului și limitele cunoașterii (Eseu de cosmologie ficțională)

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Complexitatea Universului și limitele cunoașterii (Eseu de cosmologie ficțională)

Related ebooks