Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mistere fascinante (Fantezii și reflecții)
Mistere fascinante (Fantezii și reflecții)
Mistere fascinante (Fantezii și reflecții)
Ebook257 pages3 hours

Mistere fascinante (Fantezii și reflecții)

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Lucrarea prezintă câteva mistere deosebite: destinul omenirii, civilizaţiile extraterestre, fenomenele paranormale...

În ultimă instanţă, se evidenţiază un fapt fundamental şi anume că, în definitiv, lumea este într-o continuă devenire, este diversă şi prin urmare trebuie să acceptăm asta... Problematica rămâne, desigur, deschisă...

În definitiv, gândirea oscilează între două extreme – nefiinţa sau neantul, pe de o parte şi fiinţa nesfârşită sau eternitatea pe de altă parte... Între aceste limite se zbate gândul şi trăirea oamenilor... Între neant şi eternitate, între nimicnicie şi veşnicie, se scurge viaţa şi totul pare să fie deşertăciune... Dar se naşte o dilemă... Din nimic am apărut şi în nimic ne vom întoarce sau am apărut din eternitate şi ne vom duce în eternitate ?... Care să fie adevărul ?...

LanguageRomână
Release dateMar 15, 2016
ISBN9781310864490
Mistere fascinante (Fantezii și reflecții)

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Mistere fascinante (Fantezii și reflecții)

Related ebooks