Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Speranța nemuririi: Reflecții despre moarte și supraviețuire
Speranța nemuririi: Reflecții despre moarte și supraviețuire
Speranța nemuririi: Reflecții despre moarte și supraviețuire
Ebook270 pages3 hours

Speranța nemuririi: Reflecții despre moarte și supraviețuire

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Despre moarte s-a scris şi se va mai scrie, fără îndoială, moartea fiind inevitabilă, sfârşitul vieţii oricui, după cum consideră unii filozofi... Problema este însă dacă moartea este sfârşitul absolut al vieţii unui om sau dacă, după moarte, mai urmează ceva, supravieţuieşte ceva din om, altceva desigur decât amintirea acestuia, descendenţii acestuia; mai este şi problema destinului... Pe de altă parte sunt oameni care nu se interesează deloc de moarte chiar şi atunci când se întâmplă să le moară cineva apropiat. Aceşti oameni sunt profund implicaţi în viaţa de zi cu zi, ori au alte preocupări, iar gândul morţii nu îi preocupă... Însă nu se ştie niciodată când această stare psihică poate să dispară şi să îi ia locul cea mai profundă depresie... Studiile referitoare la moarte, la supravieţuirie şi la destin sunt deosebit de complexe, de laborioase, necesită eforturi intense şi nu se finalizează întotdeauna cu ceva esenţial: sunt încercări - reuşite sau nereuşite. Totuşi, orice încercare cred că este importantă.

M-am străduit în această lucrare să realizez o succintă imagine de ansamblu asupra morţii, asupra supravieţuirii şi asupra destinului şi să prezint câteva opinii...

LanguageRomână
Release dateFeb 26, 2016
ISBN9781310387579
Speranța nemuririi: Reflecții despre moarte și supraviețuire

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Speranța nemuririi

Related ebooks