Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Caragiale, diavolul din detalii
Caragiale, diavolul din detalii
Caragiale, diavolul din detalii
Ebook75 pages2 hours

Caragiale, diavolul din detalii

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

În total, 26 de tablete, carevasăzică, de două ori 13. De ce de două ori? Fiindcă, pe de-o parte, orice, şi mai ales norocul şi ghinionul, are nevoie să se repete ca să nu fie întâmplător. Pe de alta, fiindcă feţele lui Caragiale sunt cel puţin două, Caragiale tatăl şi fiul sunt două efigii adesea puse împreună..

LanguageRomână
Release dateFeb 18, 2016
ISBN9786068628455
Caragiale, diavolul din detalii

Related to Caragiale, diavolul din detalii

Related ebooks

Literary Criticism For You

View More