Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Elita politică istorică, 1945-1955
Elita politică istorică, 1945-1955
Elita politică istorică, 1945-1955
Ebook411 pages6 hours

Elita politică istorică, 1945-1955

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cartea abordează o temă importantă, care nu a făcut obiectul unei cercetări distincte în istoriografia românească, mai ales perioada 1948-1955. Autorul a analizat evoluția elitei politice național-țărăniste și național-liberale în întreg intervalul 1945-1955 … Ponderea cea mai mare o ocupă activitatea represivă a guvernanților care, în anii 1947-1950, au desfășurat o amplă acțiune de arestare a tuturor adversarilor regimului … Urmărind simultan, potrivit criteriului cronologic, întregul tablou al situației internaționale, al activității guvernamentale, al vieții interne a partidelor analizate, al acțiunii liderilor politici etc … lucrarea se dovedește a fi temeinic documentată și realmente originală.

LanguageRomână
PublisherMica Valahie
Release dateFeb 16, 2016
ISBN9786067380262
Elita politică istorică, 1945-1955

Related to Elita politică istorică, 1945-1955

Related ebooks

European History For You