Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Bătălia pentru Basarabia
Bătălia pentru Basarabia
Bătălia pentru Basarabia
Ebook630 pages11 hours

Bătălia pentru Basarabia

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Materialele reunite in acest volum reprezinta o suma de contributii si studii publicate in ultimii ani. Toate materialele au fost selectate pentru a corespunde titlului stabilit: BATALIA PENTRU BASARABIA. Este explicabil de ce, in atare conditii, preocuparile colectivului de autori s-au concentrat asupra epocii celui de-al Doilea Razboi Mondial, cu predilectie tratand sfartecarea teritoriala a Romaniei Mari in 1940 sau rolul si locul Maresalului Ion Antonescu in reluarea luptei nationale pentru eliberarea Basarabiei de sub dominatia Imperiului Rosu stalinist, dupa 1941. Nu au fost neglijate nici anume fapte si consideratii din rastimpul 1945-1989, cand batalia s-a desfasurat indeosebi pe plan politico-diplomatic, dar si ideologic ori istoriografic.

LanguageRomână
PublisherMica Valahie
Release dateFeb 16, 2016
ISBN9786067380033
Bătălia pentru Basarabia

Related to Bătălia pentru Basarabia

Related ebooks

European History For You