Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cu fața spre Bizanț
Cu fața spre Bizanț
Cu fața spre Bizanț
Ebook468 pages11 hours

Cu fața spre Bizanț

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Ilie Badescu, sociologul care a redeschis dezbaterea privind puterea si importanta pe care o are spiritul si desavarsirea fiintei si societatii, in lucrarea de fata ne vorbeste despre forta invataturilor precum si despre devierile prin care sunt propagate in lume falsele invataturi.

LanguageRomână
PublisherMica Valahie
Release dateFeb 16, 2016
ISBN9786067380040
Cu fața spre Bizanț
Read preview

Related to Cu fața spre Bizanț

Related ebooks

European History For You