Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Calitatea democraţiei și cultura politică în România
Calitatea democraţiei și cultura politică în România
Calitatea democraţiei și cultura politică în România
Ebook145 pages2 hours

Calitatea democraţiei și cultura politică în România

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumul reprezintă o binevenită interogare a rezidenței adevăratului spirit democratic, tezaurizat nu în instituțiile reprezentative ale statului, ci în societate. Numai aici se află garanția reușitei democratice a unui popor, pentru că nimic nu poate asigura libertatea perpetuă a națiunii mai mult decât permanenta responsabilizare a cetățenilor cu privire la destinul politic al comunității în care trăiesc.

LanguageRomână
PublisherAdenium
Release dateFeb 3, 2016
ISBN9786067421484
Calitatea democraţiei și cultura politică în România
Read preview

Related to Calitatea democraţiei și cultura politică în România

Related ebooks

Politics For You