Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Kundel
Kundel
Kundel
Ebook271 pages3 hours

Kundel

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Nikt nie lubi być kundlem, gdy jest się wrażliwym młodzieńcem, który musi pokonać świat, by uśpić lęk dzieciństwa. Dlatego wiele lat później, będąc zagranicznym korespondentem wielkiego tygodnika, Jacek Somk rusza na Hybrydy, na wyspę ludzi o ptasich nogach. Czy jednak jest gotowy na miłość Kryszki, która także uciekała od dzieciństwa?

STANISŁAW ESDEN-TEMPSKI
Powieściopisarz, poeta i dziennikarz, urodzony w Gdańsku w rodzinie o kaszubskich tradycjach. Studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim.
Już od czasu swego głośnego debiutu – tomu wierszy pt. "Wytrwale rozwijam swe złe skłonności" wzbudzał kontrowersje i zainteresowanie. Powieści "Kundel" i "Łowca orchidei" ukazały go jako oryginalnego prozaika.
LanguageJęzyk polski
Publishere-bookowo.pl
Release dateJan 31, 2014
ISBN9788378592730
Kundel

Read more from Stanisław Esden Tempski

Related to Kundel

Related ebooks