Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Poeme post înapoiatiste
Poeme post înapoiatiste
Poeme post înapoiatiste
Ebook41 pages5 minutes

Poeme post înapoiatiste

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

cînd eram tînăr
și frumos
eram adulat de fete
credeau ca văd un zeu
mi se scriau poezii
și mi se aduceau flori
și eu nu le iubeam
acuma
“zeul” a îmbătrînit
scrie el poezii
și aduce flori
*
daca voi lua premiul Nobel
voi fi bogat
si voi umbla cu fete tinere
si mă voi crede tînăr
deșii nu voi fi
mi se vor aduce iarăși flori
și mi se vor da poemele
scrise
pentru un poet frumos
și tînăr
și necunoscut
cînd va lua și el premiul Nobel
i se vor aduce
poemele scrise pentru altul

LanguageRomână
Release dateJan 21, 2016
ISBN9781311596666
Poeme post înapoiatiste

Related to Poeme post înapoiatiste

Related ebooks

Poetry For You