Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Gondola de Constanţa
Gondola de Constanţa
Gondola de Constanţa
Ebook89 pages1 hour

Gondola de Constanţa

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O carte scrisă cu zâmbetul pe buze.
Doi autori aflaţi în tări diferite: Italia şi România îşi împărtăşesc experienţele cotidiene într-un schimb epistolar amuzant.

Autorii primesc reclamaţii pentru hohotele de râs provocate doar pe cale telepatică, separat sau în conferinţă.
 
LanguageRomână
Release dateMar 3, 2014
ISBN9788868857967
Gondola de Constanţa

Related to Gondola de Constanţa

Related ebooks

Humor & Satire For You