Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Testamentul domnitorului
Testamentul domnitorului
Testamentul domnitorului
Ebook47 pages36 minutes

Testamentul domnitorului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Am căutat să scriu o nuvelă fantastică, alegorică, prin care să evoc figura Sfânatului martir Constantin Vodă Brâncoveanul. Pesonajul care va aduce în prezent evenimentele din acea tulbure perioadă este G.

LanguageRomână
Release dateJul 6, 2015
ISBN9781310729034
Testamentul domnitorului
Author

Gavriil Stiharul

Gavriil Stiharul is pen name of Gabriel Iordan-Dorobanţu (Romanian pronunciation: [dɔʁobantsu]), born November 28, 1958 in Giurgiu, Romania – is a Romanian poet. He is an Eastern Orthodox Christian.He earned B.Litt in 2000 from the University of Craiova. Gavriil Stiharul is the founding editor of "Ziua de Giurgiu" (The Day of Giurgiu), a local magazine dedicated to news, poetry, prose, and short stories. Anthologies;"Nu uita că eşti român! Cântece şi poezii patriotice (Do Not Forget That You Are Romanian! Patriotic Songs and Poems)", Editura Agaton, Bucureşti, 2013.

Read more from Gavriil Stiharul

Related to Testamentul domnitorului

Related ebooks

Related categories

Reviews for Testamentul domnitorului

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Testamentul domnitorului - Gavriil Stiharul

  Prolog

  24 martie 1714. Ajunul praznicului Buna Vestire, pe stil vechi. Se spune că în acea dimineaţă, ca de obicei voievodul îşi spălă faţa, îşi pieptănă părul şi îşi aranjă baraba. Turcii dadură năvală, iar capugiul Mustafa Aga îi aruncă pe umăr o năframă neagră, rostind „mazil, apoi îl trimise sub pază la Istanbul, împreună cu soţia fiica, feciorii, ginerele şi nepoţii, unde fu închis la închisoarea: „Şapte turnuri. Pentru a i se cruţa viaţa, îi fu cerute 20.000 de pungi cu aur. Voievodul nu le avea. În dimineaţa praznicului Adormirii Maicii Domnului, i se ceru să se turcizeze, dar refuzând îi fu tăiat capul, împreună cu el fură martirizaţi şi cei patru copii ai săi, precum şi sfetnicului voievodului. Trupurile neînsufleţite vor fi batjocorite şi aruncate în apele Bosforului, iar capetele purtate pe uliţile cetăţii. Dar Voievodul n-a murit. Trăieşte şi ACUM!

  CAP. I (Viziunea din „Poiana Descătuşării")

  În poiană, un schimnic, îmbrăcat ca un păstor – cămaşă de in, cioareci, cojoc lung până la călcâie, brâu stacojiu, opinci ciobăneşti – , şedea pe un frumos tron dantelat în piatră. Tronul era lucrat cu măiestrie şi era acoperit un strat gros de muşchi. În faţa schimnicului, suspendată în aer, se află o balanţă. G. face câţiva paşi în direcţia schimnicului şi-şi aude limpede propria voce venind dinlăutrul sufletului său, o voce care îi opreşte:

  — Să nu mergi mai departe!

  Surpins, G. împietreşte de spaimă. Îl priveşte mai bine pe schimnic şi i se pare că faţa lui străluceşte nefiresc, asemenea luceafărului de dimineaţă, o strălucire ce sporea necontenit, aşa că G. crede că în curând va lumina întreg cerul şi pământul. De gâtul schimnicului atârna un şirag de mătănii cu boabe sculptate în cremene. G. pironeşte privirea pe ele şi încearcă să le numere: trei sute. Într-un târziu, fără să privească la G., schimnicul îi face semn cu mâna dreaptă să se apropie şi îi zice:

  — Ai fost oprit pentru că în gândurile tale se strecuraseră patimile. Eu sunt Unchiaşul. Acum îngenunchează şi te mărturiseşte.

  G. îngenunchează cu amândoi genunchii, ca dinaintea sfântului altar, şi se spovedeşte Unchiaşului, dar numai cu gândul, fără să-şi mişte buzele, fără să scoată un cuvânt, şi el se minunează cum Unchiaşul îi poate auzi gândurile. Unchiaşul îşi scoate mătăniile de la gât şi i le trece peste grumaz. Lui G. i se par nespus de grele şi îşi pleacă fără să vrea capul până când bărbia îi atinge pieptul.

  — Trebuie să înduri dacă vrei să vezi lucrurile viitoare, şopteşte Unchiaşul cu blândeţe. De altfel, ai să te obişnuieşti repede, adaugă Unchiaşul imediat şi continuă, acum numără patruzeci de boabe pe mătăniile tale.

  G. numără cele patruzeci de boabe cerute, îşi îndreaptă anevoie grumazul, şi vede surprins că se făcu întuneric.

  Razele lunii, ca o cămaşă lungă şi argintie, înveşmântau trupurile brazilor, dându-le o înfăţişare ireală, stranie şi feerică. Deodată, este cuprins de un sentiment ciudat: se simte ca fiind născut din nou. Se lasă cuprins de o senzaţie familiară, dulce, de siguranţă. Doar câteva clipe… Dintr-o dată, zăreşte în faţă

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1