Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

POLENUL DIN CUVINTE
POLENUL DIN CUVINTE
POLENUL DIN CUVINTE
Ebook27 pages21 minutes

POLENUL DIN CUVINTE

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cuvintele sunt fecunde asemenea polenului. Când cuvintele se risispesc firesc, mireasma lor umple de nostalgie abisurile sufleteşti. Prin acest nou grupaj de poeme sper sa aduc o nota de prospeţime în  lirica contemporană.

LanguageRomână
Release dateDec 12, 2014
ISBN9781502217172
POLENUL DIN CUVINTE
Author

Gavriil STIHARUL

Gavriil Stiharul, autorul volumului de versuri "Taina fecioarelor", este pseudonimul lui Gabriel Iordan-Dorobanțu (n. 28 noiembrie 1958, Giurgiu). Cultivă o lirică cu tonuri elegiace grave, pe măsura tematicii, care este una predominant religioasă, marcată de vizionarism.

Read more from Gavriil Stiharul

Related to POLENUL DIN CUVINTE

Related ebooks

Poetry For You