Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Laudate Dominum
Laudate Dominum
Laudate Dominum
Ebook155 pages46 minutes

Laudate Dominum

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Textele cărții compun un demers solid, asumat existențial întru totul; sunt mărturie a voinței personale de a tălmăci semnele apropierii de Dumnezeu. Autoarea ne aduce la cunoștință că avem de-a face cu o sută cincizeci de rugăciuni poetice care amintesc de psalmii biblici, topindu-și totodată înțelesurile adânci în forma sonetului. Astfel, demersul autoarei rămâne inedit în contextul unei poezii contemporane ce este interesată mai degrabă de zonele abisale ale neputinței umane.
Valeria Manta Tăicuţu este poetă, prozatoare și critic literar, membră a Uniunii Scriitorilor din România şi este președintă a Asociației Culturale "Valman", senior editor la "Oglinda literară" şi redactor-șef al revistei "Spații culturale".
LanguageRomână
PublisherBookBaby
Release dateJun 9, 2014
ISBN9786069364215
Laudate Dominum

Related to Laudate Dominum

Related ebooks

Poetry For You