Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
JavaScript. Aplikacje WWW
Unavailable
JavaScript. Aplikacje WWW
Unavailable
JavaScript. Aplikacje WWW
Ebook266 pages4 hours

JavaScript. Aplikacje WWW

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Poznaj potencja? j?zyka JavaScript!

J?zyk JavaScript od zawsze jest obecny w przegl?darkach internetowych. W swojej historii miewa? okresy lepsze i gorsze - czasem bywa? wr?cz znienawidzony przez u?ytkowników. Te czasy jednak min??y! Obecnie jego mo?liwo?ci s? wr?cz osza?amiaj?ce. Ci??ko wyobrazi? sobie wspó?czesn? popularn? aplikacj? internetow?, która nie korzysta?aby z jego dobrodziejstw. W najnowszej ods?onie HTML5 jego potencja? jest jeszcze wi?kszy!

Sprawd? sam, jak wykorzysta? JavaScript do stworzenia aplikacji, która zaskoczy u?ytkowników. Budowanie w tym j?zyku du?ych internetowych aplikacji, które zaoferuj? u?ytkownikom funkcje obecne dot?d wy??cznie w aplikacjach biurkowych, wymaga utrzymywania stanu aplikacji po stronie klienta - a to nie jest ?atwe zadanie. Dzi?ki tej ksi??ce poznasz szczegó?owy opis czynno?ci, jakie trzeba wykona?, aby zaimplementowa? nowoczesn? aplikacj?, a potem opanujesz skuteczne metody korzystania z mechanizmu WebSockets, operowania na plikach oraz modelowania danych. Ponadto zg??bisz niuanse nowego API oraz dowiesz si?, jakie s? najlepsze techniki debugowania i analizowania wydajno?ci Twojej aplikacji. Ta ksi??ka to d?ugo oczekiwana pozycja, w ca?o?ci po?wi?cona zaawansowanemu wykorzystaniu j?zyka JavaScript!

Z t? ksi??k? b?yskawicznie opanujesz:

  • korzystanie z wzorca MVC
  • obs?ug? zdarze?
  • modelowanie danych
  • zarz?dzanie zale?no?ciami
  • wykorzystywanie zewn?trznych bibliotek
  • techniki debugowania i optymalizowania Twojego oprogramowania
  • najlepsze funkcje JavaScriptu!
Twórz nowoczesne aplikacje przy u?yciu najlepszych dost?pnych narz?dzi!
LanguageJęzyk polski
Release dateSep 6, 2012
ISBN9781457176548
Unavailable
JavaScript. Aplikacje WWW

Reviews for JavaScript. Aplikacje WWW

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words