Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Ruby. Programowanie
Unavailable
Ruby. Programowanie
Unavailable
Ruby. Programowanie
Ebook402 pages9 hours

Ruby. Programowanie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Poznaj mo?liwo?ci Ruby!
 • Dlaczego Ruby zdoby? tak du?? popularno???
 • Jak wykorzysta? wyra?enia regularne w tym j?zyku?
 • Jak tworzy? w Ruby aplikacje sieciowe?

Zaprojektowany i stworzony w 1995 roku j?zyk Ruby dzi?ki swym unikalnym mo?liwo?ciom zdobywa sobie coraz wi?ksze uznanie programistów na ca?ym ?wiecie. Jak uda?o mu si? wkupi? w ?aski tego nieufnego ?rodowiska? Przyczyni?a si? do tego mi?dzy innymi prosta sk?adnia z wbudowanymi w ni? wyra?eniami regularnymi, automatyczne oczyszczanie pami?ci i przeci??anie operatorów. Dodatkowo ogromna i ch?tna do pomocy spo?eczno?? sprawia, ?e to rozwi?zanie staje si? jeszcze bardziej atrakcyjne. Uwaga! Jednym z autorów tej ksi??ki jest sam Yukihiro Matsumoto - twórca j?zyka Ruby!

Ksi??ka stanowi kompletny zbiór informacji na temat j?zyka Ruby. Je?li naprawd? chcesz zrozumie? ten j?zyk, oto obowi?zkowa pozycja do przeczytania! W trakcie lektury zapoznasz si? z bogatym API, pozwalaj?cym na przetwarzanie tekstu; zrozumiesz techniki zwi?zane z wykonywaniem dzia?a? na liczbach, implementacj? kolekcji, operacjami wej?cia-wyj?cia oraz prac? wspó?bie?n? i operacjami sieciowymi. Ponadto znajdziesz tu elementy dost?pne powszechnie w j?zykach programowania, takie jak instrukcje warunkowe, p?tle czy te? operatory logiczne. Dzi?ki ksi??ce "Ruby. Programowanie" wykorzystanie metod i obiektów klasy Proc oraz stosowanie platformy Ruby nie b?dzie stanowi?o dla Ciebie najmniejszego problemu!

 • Wprowadzenie do j?zyka Ruby
 • Sposoby uruchamiania programów napisanych w Ruby
 • Dost?pne typy danych
 • Zastosowanie wyra?e? i operatorów
 • Sterowanie przep?ywem
 • Wykorzystanie iteratorów oraz enumeratorów
 • Obs?uga wyj?tków
 • Zastosowanie wspó?bie?no?ci
 • U?ycie domkni??
 • Cykl ?ycia obiektów
 • Refleksje oraz metaprogramowanie
 • Liczby w Ruby
 • U?ywanie wyra?e? regularnych
 • Kolekcje
 • ​Operacje na dacie i godzinie
 • Tablice jedno- oraz wielowymiarowe
 • Obs?uga plików oraz katalogów
 • Programowanie sieciowe
 • Obs?uga ?rodowiska Ruby
 • Gwarancja bezpiecze?stwa
Wykorzystaj elastyczno?? i mo?liwo?ci j?zyka Ruby!
LanguageJęzyk polski
Release dateNov 18, 2008
ISBN9781457176494
Unavailable
Ruby. Programowanie

Reviews for Ruby. Programowanie

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words