Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Царівна
Царівна
Царівна
Audiobook11 hours

Царівна

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

«Царівна» ─ соціально-психологічна повість української письменниці Ольги Кобилянської. Центральною у творі є постать нової, мислячої, емансипованої, жінки, що продовжує тематичну лінію, яку авторка розпочала у повісті «Людина».Головна героїня, вольова і духовно багата Наталка, веде боротьбу з буденним споживацьким світом і є справжньою царівною своєї долі.повість, доля жінки, її право на освіту, працю, на громадське життя, інтелігентне жіноцтво
LanguageУкраїнська мова
Release dateMay 7, 2024
Царівна

Related to Царівна

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Царівна

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words