Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Інститутка
Інститутка
Інститутка
Audiobook1 hour

Інститутка

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

«Інститутка» — повість української письменниці Марко Вовчок.В основі сюжету твору — наростання соціальних суперечностей в українському селі напередодні ліквідації кріпацтва, розкриття характерів двох антагоністичних сил: панів-кріпосників і селян-кріпаків, стихійний протест проти жорстокості та сваволі панства, засудження кріпацтва як великого соціального зла.класична література, українська література, соціальна повість, соціально-феміністична повість, психологічна повість, соціально-проблемні оповідання, історична повість, художній нарис, українська
LanguageУкраїнська мова
Release dateMay 7, 2024
Інститутка

Related to Інститутка

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Інститутка

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words