Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Фавст
Фавст
Фавст
Audiobook28 minutes

Фавст

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Фавст — новела українського письменника Григорія Косинки, написана в 1923-му році й опублікована в журналі «Український засів». У ній головний герой проведений крізь тюремні випробування: муравйовські застінки і білогвардійську катівню.Розповідається про трагічну долю селянина з Поділля Прокопа Конюшини, який, не стерпівши наруги, створив загін і боровся проти нападників. У в'язниці слідчі домагаються від нього зізнання, він гине в муравйовсько-більшовицьких застінках, залишивши незнищенну віру в щасливе майбутнє українського народу та не ставши зрадником.Головна ідея новели - возвеличення протесту проти насильства з боку влади, прагнення до свободи, волі селян, незалежності України; усвідомлення власної гідності і честі; пошуки сенсу свого існування.українська література, класична література, новела, трагічна доля українського народу, трагічна доля селянина, тюремні випробування, боротьба за майбутнє українського народу, власна гідність і честь, сенс людського існування, збереження духовних цінностей людини, жага до життя, людське життя, українська
LanguageУкраїнська мова
Release dateMay 7, 2024
Фавст

More audiobooks from Григорій Косинка

Related to Фавст

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Фавст

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words