Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Сом
Сом
Сом
Audiobook18 minutes

Сом

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

«Сом» Остапа Вишні — оповідання з циклу мисливських усмішок, у якому автор з легким гумором описує процес риболовлі і красу рідної природи. Твір є обов'язковою частиною шкільної програми. Остап Вишня — український письменник-новеліст, автор яскравих гумористичних творів, серед яких цикл «Мисливські усмішки», «Чукрен», «Чухраїнці», «Дещо з українознавства» та ін.романний гумористичний твір, соціально-побутова, гумористична усмішка, гумористична розповідь про сома
LanguageУкраїнська мова
Release dateMay 7, 2024
Сом

Related to Сом

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Сом

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words