Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Золота гуска
Золота гуска
Золота гуска
Audiobook10 minutes

Золота гуска

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Казка «Золота гуска» – казка братів Грімм про «дурного» молодшого сина, який зумів одружитися на королівні за допомогою лісового чоловічка і його золотої гуски.Розповідь вчить тому, що потрібно завжди приходити на допомогу іншим і бути добрим, що потім може відгукнутися і допомогти влаштувати життя.дитяча література, казка, книжки для дітей, дитячі казки, чарівні оповіді, добро, відвага і сміливість
LanguageУкраїнська мова
Release dateMay 7, 2024
Золота гуска

More audiobooks from Брати Грімм

Related to Золота гуска

Related audiobooks

Reviews for Золота гуска

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words