Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Етюд: Книжки українською, українська література
Етюд: Книжки українською, українська література
Етюд: Книжки українською, українська література
Audiobook6 minutes

Етюд: Книжки українською, українська література

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Іван Багряний — український поет, прозаїк, драматург, публіцист, журналіст та політичний діяч. Голова Української національної ради. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1992, посмертно), номінант на Нобелівську премію з літератури (1962).
Дослідники творчості Івана Багряного відзначали унікальну здатність письменника до «кошмарного гротеску», неабиякого гумору серед відчаю, оптимізму — серед трагедії в глухій війні, що проводиться на величезних просторах євразійської імперії.
Оповідання "Етюд" було написано у серпні 1921 р. Це важливий твір української літератури, який відображає складні соціальні та політичні реалії періоду Громадянської війни в Україні.
LanguageУкраїнська мова
Release dateApr 15, 2024
Етюд: Книжки українською, українська література

More audiobooks from Іван Багряний

Related to Етюд

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Етюд

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words