Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Kommando R. Himmler
Kommando R. Himmler
Kommando R. Himmler
Audiobook7 hours

Kommando R. Himmler

Written by Sven Hassel

Narrated by Marc Peter

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

In Hassels zesde boek over de Tweede Wereldoorlog verplaatsen de gebeurtenissen zich naar Warschau. In 1944 komt het Poolse leger daar in verzet tegen de Duitsers om het land te bevrijden. Een ongelofelijk bloederige veldslag is het gevolg. Op zijn kenmerkende, nietsontziende wijze beschrijft Hassel de gruwelen van deze tragische maar dappere episode uit de Poolse geschiedenis.De Deen Børge Pedersen (1917-2012) schreef onder het pseudoniem Sven Hassel veertien romans die allemaal gaan over de belevenissen van het 27e pantserregiment van de Duitse Wehrmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens Hassel zijn de boeken grotendeels autobiografisch, en baseerde hij zijn romans op zijn eigen ervaringen als gedwongen soldaat in het Duitse leger. In de loop der jaren is die bewering door veel experts en journalisten in twijfel getrokken. Hierdoor wordt Hassel, die van alle Deense auteurs wereldwijd de meeste boeken verkocht, in eigen land nauwelijks nog gelezen. Hassels verhalen over de oorlog worden getypeerd door een niets ontziende beschrijving van wreedheden en gruweldaden, volgens Hassel een manier om vooral de jeugd ervan te overtuigen dat oorlog iets verschrikkelijks is, dat koste wat kost voorkomen moet worden.
LanguageNederlands
PublisherSAGA Egmont
Release dateJan 15, 2018
ISBN9788711965597
Kommando R. Himmler

Related to Kommando R. Himmler

Related audiobooks

Reviews for Kommando R. Himmler

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words