Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

To nie jest twoje dziecko
To nie jest twoje dziecko
To nie jest twoje dziecko
Audiobook7 hours

To nie jest twoje dziecko

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

"Jak wysoka może być cena macierzyństwa? Troje bohaterów: dobrze sytuowane małżeństwo, Anna i Paweł, oraz studentka Michalina, podejmuje brzemienną w skutkach decyzję, która nieodwracalnie zaważy na losie każdego z nich. „To nie jest twoje dziecko” jest mroczną opowieścią o jednym z największych pragnień ludzkości i o tym, że złe wybory są często początkiem końca. Intryga, niespełnione nadzieje dwóch matek i umiejętnie budowane napięcie sprawią, że lektura tej książki nikogo nie pozostawi obojętnym.
Historia, którą poznajemy z przeplatających się relacji Anny, Michaliny i Pawła sprawia, że wraz z bohaterami wikłamy się w psychologiczną grę. Wymyka się ona wszelkim schematom i zmierza do niespodziewanego, dramatycznego finału.
"
LanguageJęzyk polski
PublisherStorybox
Release dateJan 1, 2018
ISBN9788381462181
To nie jest twoje dziecko

More audiobooks from Małgorzata Falkowska

Related to To nie jest twoje dziecko

Related audiobooks

Reviews for To nie jest twoje dziecko

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words