Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sindets ekko: Pjotr Tjajkovskij i lys og skygge
Sindets ekko: Pjotr Tjajkovskij i lys og skygge
Sindets ekko: Pjotr Tjajkovskij i lys og skygge
Audiobook6 hours

Sindets ekko: Pjotr Tjajkovskij i lys og skygge

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Informativ og underholdende bog om den store russiske komponist, om hans komplicerede, omtumlede liv, om musikken.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateApr 9, 2016
ISBN9788702197143
Sindets ekko: Pjotr Tjajkovskij i lys og skygge

Related to Sindets ekko

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Sindets ekko

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words