Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dalia dragehvisker 2 - Magnetstenen
Dalia dragehvisker 2 - Magnetstenen
Dalia dragehvisker 2 - Magnetstenen
Audiobook3 hours

Dalia dragehvisker 2 - Magnetstenen

Written by Ida-Marie Rendtorff

Narrated by Ellen Dahl Bang

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Dalia er blevet afsløret og holdt fanget af drageforgifteren. Hun vågner op om bord på en hvalfangerbåd, som skal føre hende til landet ved verdens ende. Hun har hårdt brug for en ven, der kan hjælpe hende væk fra skibet og hjem for at redde dragerne ud af forræderens klør. Men hvem kan hun stole på?

Om serien:

Dalia stammer fra den ældgamle dragehviskerslægt. Hun bor i dragehvisker-samfundet, styret af kvinder, som kan kommunikere med dragerne, og som bl.a. bruger dragerne til forsvar mod den onde fyrst Mautus, der bor på den anden side af floden, og som bekriger dragehviskerne.;;;
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateDec 21, 2009
ISBN9788702091625
Dalia dragehvisker 2 - Magnetstenen

More audiobooks from Ida Marie Rendtorff

Related to Dalia dragehvisker 2 - Magnetstenen

Related audiobooks

Reviews for Dalia dragehvisker 2 - Magnetstenen

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words